stożek rogówki

“Zastosowanie zabiegu cross-linking w terapii ektazji rogówki u pacjentów po zabiegu chirurgii refrakcyjnej.

 

Ścieńczenie rogówki po zabiegu chirurgii refrakcyjnej jest definiowane jako postępująca zmiana kształtu rogówki powodująca pogorszenie widzenia. Patogeneza ektazji po zabiegu LASIK oraz PRK nie są do końca wyjaśnione.  Dotychczas nieznana jest skuteczna terapia kontroli progresji ektazji po zabiegu chirurgii laserowej.

W badaniu opublikowanym na łamach Ophthalmology badacze w prospektywnym, randomizowanym, wielośrodkowym badaniu zadali sobie trud oceny skuteczności zabiegu crossilinking (CXL) u pacjentów z ektazją powstałą w wyniku zabiegu chirurgii refrakcyjnej.

METODY:

Do badania zakwalifikowano 179 pacjentów.  Grupa badana poddana została klasycznemu zabiegowi CXL. Natomiast grupa kontrolna otrzymała ryboflawinę nie poprzedzoną jednak zabiegiem zdjęcia nabłonka rogówki.

GŁÓWNE PUNKTY KOŃCOWY:

Główny punkt końcowy badania stanowiła zmiana parametrów keratometrii (Kmax) uzyskanej za pomocą topografii. Drugorzędowymi punktami końcowymi stanowiły skorygowana ostrość wzroku, nieskorygowana ostrość wzroku, ekwiwalent refrakcyjny, liczba komórek śródbłonka rogówki oraz liczba zdarzeń niepożądanych.

WYNIKI:

W grupie pacjentów poddanych zabiegowi crosslinking Kmax zmalał o 0.7 D w przeciągu roku, podczas gdy w grupie kontrolnej zaobserwowano postęp Kmax w grupie kontrolnej (1.3 D różnicy pomiędzy grupą badaną a kontrolną P <0.0001). W grupie badanej u 14 oczu (18%) wartości Kmax zmalało o 2.0 D, i wzrosło o 2.0D lub więcej dioptrii w 3 oczach (4%).  Skorygowana ostrość wzroku wzrosła średnio o 5 liter w skali logMAR. U

23 osób (32%) nastąpił wzrost o 10 lub więcej liter logMAR.  Nieskorygowana ostrość wzroku poprawiła się o 4.5 liter logMAR.  Najczęściej zgłaszanym powikłaniem zabiegu cross-linking był efekt haze.

WNIOSKI:

W trakcie rocznej obserwacji zabieg CXL jest skuteczny w poprawie wartości Kmax, skorygowanej oraz nieskorygowanej ostrości wzroku u pacjentów z ektazją. CXL jest pierwszą zaaprobowaną procedurą zmniejszającą progresję ścieńczenia rogówki.

Na podstawie: Hersh P. et al. “U.S. Multicenter Clinical Trial of Corneal Collagen Crosslinking for Treatment of Corneal Ectasia after Refractive Surgery”. Ophthalmology (2017)

Źródło: LINK