Wczesne wykrywanie Alzheimera na podstawie obrazu dna oka.

laser 2Rt Retinal Rejuvenation

“Wczesne wykrywanie Alzheimera  na podstawie obrazu dna oka.”

Badanie dna oka może wnieść wiele informacji dotyczących nie tylko schorzeń czysto okulistycznych, lecz także układowych. Przykładem są cukrzyca i nadciśnienie tętnicze, ale według najnowszych doniesień wkrótce do tej grupy dołączyć może choroba Alzheimera. Międzynarodowe grono naukowców od lat poszukuje sposobów na wczesną diagnostykę tego schorzenia neurodegeneracyjnego, a ich uwagę przykuwają zmiany dna oka, które można wykrywać za pomocą coraz doskonalszych technologii obrazowania. Badania na zwierzętach oraz próby kliniczne prowadzone w kilku ośrodkach na świecie przynoszą coraz bardziej obiecujące rezultaty.

W opublikowanym w 2015r. w Acta Ophthalmologica artykule autorstwa zespołu naukowców z Niemiec (Susanne Jentsch et al.) przedstawiono zastosowanie techniki FLIO (fluorescence lifetime imaging ophthalmoscopy) jako potencjalnej metody diagnostyki i oceny zaawansowania choroby Alzheimera. FLIO to badanie autofluorescencji siatkówki przy użyciu m.in. skaningowej laserowej oftalmoskopii (HRA2, Heidelberg Engineering, Germany) zmodyfikowanej o laser BLD 440 (Becker&Hickl, Berlin, Germany) i detektor fluorescencji TCSPC (Becker&Hickl) w 2 zakresach fal 490–560nm i 560–700nm. Parametry uzyskiwane za pomocą tej metody porównywano z wynikami innych testów (MMSE, stężenie białka tau, p-tau 181 i amyloidu β w płynie mózgowo-rdzeniowym) u pacjentów ze stwierdzoną chorobą Alzheimera. Stwierdzono znaczącą korelację pomiędzy tymi wskaźnikami a zaawansowaniem zmian otępiennych.

U pacjentów tych wykonywano również OCT tylnego bieguna obejmujące pomiar grubości siatkówki w plamce, ocenę zagłębienia nerwu wzrokowego i grubości włókien nerwowych (RNFL). Nie znaleziono zależności pomiędzy tymi parametrami a chorobą Alzheimera.

Kolejnym ciekawym doniesieniem opublikowanym na początku bieżącego roku w Investigative Ophthalmology & Visual Science są wyniki zespołu amerykańskich naukowców (Swati S. et al.), którzy zastosowali TEFI (Topical Endoscopic Fundal Imaging) do badania dna oka u myszy zdrowych i transgenicznych (obarczonych chorobą Alzheimera). W okresie 6 miesięcy otrzymywano monochromatyczne zdjęcia i obserwowano zmianę siatkówkowego współczynnika odbicia światła, co odpowiadało odkładaniu się złogów amyloidu. Różnice pomiędzy wynikami dwóch grup myszy osiągnęły istotność statystyczną w 7 miesiącu badania.

Obie przedstawione metody obrazowania zmian w dnie oka powstających w wyniku choroby Alzheimera niosą nadzieję na wczesne wykrywanie i leczenie tego schorzenia. W przyszłości być może zostaną wprowadzone do codziennej praktyki lekarskiej i pozwolą na postawienie diagnozy zanim u pacjenta pojawią się pierwsze objawy otępiennne.

Na podstawie:  Jentsch S, Schweitzer D, Schmidtke KU, Peters S, Dawczynski J, Bär KJ,  Hammer M, Retinal fluorescence lifetime imaging ophthalmoscopy measures depend on the severity of Alzheimer’s disease Acta Ophthalmol. 2015: 93: e241–e247 doi: 10.1111/aos.12609 oraz More SS, Beach JM, Vince R. Early detection of amyloidopathy in Alzheimer’s mice by hyperspectral endoscopy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016: 57: 3231–3238. doi:10.1167/iovs.15-17406

Artykuły źródłowe znajdują się pod adresami LINK LINK