Nowy lek skuteczniejszy od preparatów anty-vegf w terapii cukrzycowego obrzęku plamki (DME).

W fazie IIb badań klinicznych nowy lek o działaniu antyintegrynowym wykazał skuteczność w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki. ALG-1001 (Luminate, Allegro Ophthalmics) to peptyd, wielkości 1% cząsteczki popularnych preparatów anty-VEGF, który działa w zupełnie innym mechanizmie. Wiąże się bezpośrednio z integrynami – glikoproteinami w błonach komórkowych, które są receptorami zaliczanymi do adhezyn i umożliwiają m.in. agregację komórek oraz ich ukierunkowaną migrację.

Luminate blokuje mechanizmy prowadzące do uszkodzenia siatkówki i powstawania neowaskularyzacji poprzez inhibicję wielu procesów komórkowych inicjowanych w cukrzycowym obrzęku plamki. Hamuje bezpośrednio komunikację pomiędzy komórkami oraz pomiędzy komórkami a macierzą pozakomórkową, nie ingerując w drogę poprzez czynnik VEGF, a zatrzymując migrację samych komórek i tworzenie przez nie nowych naczyń.

Podawany w iniekcjach doszklistkowych wykazuje skuteczność również u pacjentów niereagujących na terapię anty-VEGF. W monoterapii zmniejsza centralną grubość siatkówki i poprawia ostrość wzroku w przypadku chorych z DME co wykazały wcześniejsze badania opublikowane w 2016 r.

W fazie II badania klinicznego DEL MAR porównywano różne schematy podawania ALG-1001 z bevacizumabem (Avastin, Genetach). Było to badanie wieloośrodkowe, randomizowane z podwójnie ślepą próbą. Pacjenci z DME przydzieleni byli do 3 grup terapeutycznych:

1 –  terapia sekwencyjna czyli podawanie 3 iniekcji 0,5 mg lub 1,0 mg Luminate (w 1, 4 i 8 tygodniu) po pojedynczej iniekcji doszklistkowej 1,25 mg bevacizumabu (tydzień 0), ocena skuteczności w 12 tygodniu od ostatniej iniekcji (20 tydzień)

2 – terapia łączona 0,5 mg lub 1,0 mg Luminate podawany wraz z 1,25 mg bevacizumabu w iniekcjach w 1, 4 i 8 tygodniu, ocena w 12 tygodniu od ostatniej iniekcji (20 tydzień)

3 – grupa kontrolna pacjentów otrzymujących 5 comiesięcznych iniekcji z 1,25 mg bevacizumabu, ocena w 20 tygodniu

W badaniu udział wzięło 136 pacjentów, z czego 80 w 2 grupach badanych. Pierwszorzędowym celem było wykazanie, że ALG-1001 jest co najmniej równie skuteczny co bevacizumab w zmniejszaniu obrzęku plamki (określanego poprzez centralną grubość siatkówki) oraz w poprawie ostrości wzroku u chorych z DME.

Zarówno terapia sekwencyjna (1 x bevacizumab + 3 x ALG-1001) jak terapia łączona (3 x bevacizumab + ALG-1001) wykazały w 20 tygodniu obserwacji skuteczność porównywalną do efektu 5 comiesięcznych iniekcji z bevacizumabu. Oznacza to, że zastosowanie Luminate zmniejszało ilość potrzebnych iniekcji doszklistkowych do uzyskania i utrzymania efektu terapeutycznego.

Dawka 1,0 mg Luminate w terapii sekwencyjnej wykazała najlepsze rezultaty. Średnia poprawa najlepszej skorygowanej ostrości wzroku wynosiła w grupie pierwszej 7,1 liter, w porównaniu do 6,7 liter w grupie kontrolnej leczonej samym bevacizumabem.

ALG-1001 to cząsteczka, która może zwiększyć skuteczność leczenia cukrzycowego obrzęku plamki, a być może również wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Nie wiadomo jeszcze czy zalecenia dotyczące stosowania Luminate będą obejmowały monoterapię czy terapię sekwencyjną lub łączoną z preparatami anty-VEGF. Badania kliniczne nad tym lekiem trwają.

Artykuły: LINK LINK