Zmiany w polu widzenia – system Sensimed Triggerfish.

„Zmiany w polu widzenia a 24-godzinny profil ciśnienia wewnątrzgałkowego uzyskany za pomocą  pomiarów przy użyciu systemu Sensimed Triggerfish.”

Jaskra jest chorobą, która dotknie do 2020 roku ponad 79 mln osób na świecie. Jednym z  podstawowych parametrów  do monitorowania  postępu choroby jest wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP), która w codziennej praktyce mierzona jest za pomocą tonometrii kontaktowej, bądź bezdotykowej. Pomiar jest pojedynczy  przez co nie jest możliwe ustalenia wartości ciśnienia maksymalnego, niezbędnego do prowadzenia efektywnej terapii.

W trakcie  24 godzinnego  pomiaru wartości IOP u pacjentów z jaskrą dowiedziono, iż wartość maksymalnego IOP jest wyższa o 4,9 mmHg niż wartość uzyskana podczas pojedynczego pomiaru ( p<0.0001), a u 13,8% pacjentów  wartość maksymalnego ciśnienia wewnątrzgałkowego była wyższa  aż o 12 mm Hg niż wartość pojedynczego pomiaru.  Wyniki tego badania  doprowadziły do zmian w leczeniu u 79% pacjentów , natomiast 56,5% pacjentów została skierowana na wykonanie zabiegu przeciwjaskrowego – trabekulektomii.

We maju 2010 roku pierwszy komercyjny system, umożliwiający ciągły 24-godzinny nieinwazyjne pomiar IOP, wyprodukowany przez firmę Sensimed pod nazwą Triggerfish, uzyskał znak CE w klasie IIa. System składa się z miękkiej silikonowej soczewki kontaktowej, anteny, rejestratora, oraz komputera. W soczewce kontaktowej zamontowany jest sensor mierzący zmiany krzywizny rogówki zachodzące w jej rąbku pod wpływem zmian IOP. Dane rejestrowane są przez 30 sekund w 5 minutowych interwałach czasowych przez 24 godziny.

Należy zaznaczyć, iż jednostka pomiarową sensora są miliwolty (referencyjna wartość 0 podczas każdego pomiaru). Pomiar IOP wykonany za pomocą soczewek Sensimed Triggerfish nie może być zatem porównany z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego wykonanego za pomocą innych metod w tym metody aplanacyjnej Goldmanna (jednostką miary jest milimetr słupa rtęci). System Sensimed pozwala na ukazanie jakościowego profilu względnych zmian w szczytowych wartościach IOP oraz nakreślenie ich wzorca zachodzącego w ciągu doby, nie zastępuje on jednak wartości bezwzględnych mierzonych w trakcie tradycyjnej tonometrii.

Lekarze z Nowego Jorku w pracy opublikowanej na łamach Ophthalmology skorelowali profil wartości ciśnień wewnątrzgałkowych uzyskanych za pomocą sensora ze zmianami w polu widzenia (PW) u pacjentów ze zdiagnozowaną, leczoną jaskrą pierwotną otwartego kąta. Do badania włączona 40 pacjentów, z wykonanymi min. 8 badaniami PW w ciągu ostatnich 2 lat. Wiek pacjentów w momencie włączenia do badania wynosił od 40 do 89 lat. Zmiany jaskrowe zostały ocenione niezależnie przez 2 badaczy, górna granica ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosiła 20mmHg. Kryteria wyłączenia z badania były m.in. jaskra zamkniętego kąta, oraz inne schorzenia przedniego oraz tylnego odcinka oka. Soczewki noszone były przez okres 24 godzin.
Analizie poddane zostały średnie odchylenie od wieku (MD) przed oraz w czasie noszenia sensora. Wartości te zostały skorelowane z wartościami uzyskanymi z systemu Triggerfish.
W wynikach zaobserwowano pogorszenie średniego odchylenia o około 0,05 dB/ rok. Ilość tzw. peaków zaobserwowanych podczas 24-godzinnego ciągłego pomiaru, była proporcjonalna do progresji zmian w polu widzenia.

Parametry uzyskane z sensora w lepszy sposób odzwierciedlały progresję choroby niż aplanacyjne pomiary ciśnienia wg. metody Goldmanna. Technologia Triggerfish może być użyta w diagnostyce pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia progresji jaskry. Jest cenną metodą ułatwiającą dobór właściwej terapii farmakologicznej.

Na podstawie: De Moraes CG et al. Visual Field Change and 24-Hour IOP-Related Profile with a Contact Lens Sensor in Treated Glaucoma Patients.
Ophthalmology. 2016 Apr;123(4):744-53. doi: 10.1016/j.ophtha.2015.11.020.
Epub 2016 Jan 21

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym artykułem dostępnym pod adresem:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0161642015014086