“Badania genetyczne pomocne w przewidywaniu skuteczności terapii anty-VEGF.”

Polecane przez ekspertów odstępy pomiędzy kolejnymi iniekcjami preparatów anty-VEGF zmieniają się z roku na rok. Próby ustalenia jednego, uniwersalnego schematu na razie nie powiodły się. Również praktyka kliniczna pokazuje, że terapia wysiękowej postaci AMD musi być zindywidualizowana dla każdego pacjenta. W opublikowanym w październiku w British Journal of Ophthalmology artykule naukowcy z Chin wskazują, że przyczyna różnej skuteczności leczenia anty-VEGF może leżeć w naszych genach. Zbadanie występowania odpowiednich alleli w genotypie pacjenta mogłoby pomóc w przewidywaniu wyniku leczenia i ustaleniu odpowiedniego schematu.

Wiadomym jest, że VEGF-A ma kluczową rolę w powstawaniu neowaskularyzacji w przebiegu AMD. Mingxing Wu i współpracownicy zaprezentowali wyniki metaanalizy badań nad związkiem pomiędzy polimorfizmem genów kodujących VEGF-A i jego receptor VEGFR-2, a wrażliwością na leczenie preparatami anty-VEGF. Celem metaanalizy było stwierdzenie wariacji genowych, które predysponują do dobrej odpowiedzi na leczenie dostępnymi preparatami anty-VEGF.

Autorzy przeanalizowali 494 artykuły, z których wybrano osiem spełniających rygorystyczne kryteria włączenia do metaanalizy. W tych pracach analizowano łącznie osiem różnych wariantów genowych dla VEGF-A (w tym rs699947, rs699946, rs833069, rs833061, rs2146323, rs1413711, rs2010963, rs1570360) i jeden dla VEGFR-2 (rs2071559). Pięć publikacji dotyczyło ranibizumabu, dwie ranibizumabu i bevacizumabu, a jedna tylko bevacizumabu.  Siedem badań przeprowadzono u pacjentów z rasy kaukaskiej, jedno u pacjentów rasy azjatyckiej. Okres obserwacji wynosił pomiędzy 4 a 12 miesięcy. Skuteczność leczenia oceniano poprzez BCVA i wynik badania OCT.

Analiza badań wskazała, że SNP rs833061 dla genu kodujcego VEGF-A jest związany z dobrą odpowiedzią na leczenie anty-VEGF. Dalsze badania nad polimorfizmem genów VEGF-A i VEGFR-2  oraz wprowadzenie terapii w oparciu o farmakogenetykę pozwoli na skuteczniejszą walkę z wilgotną postacią AMD.

Pełna treść artykułu TUTAJ

Na podstawie: Mingxing Wu, Haibo Xiong, Yan Xu at al.
Clinical science „Association between VEGF-A and VEGFR-2 polymorphisms and response to treatment of neovascular AMD with anti-VEGF agents: a meta-analysis”
Br J Ophthalmol doi:10.1136/bjophthalmol-2016-309418