Zadowolenie z osiągniętej ostrości wzroku – 3 letnie obserwacje

zacma operacje Instytut Oka w Warszawie

“Zadowolenie z osiągniętej ostrości wzroku w grupie pacjentów poddanych zabiegowi LASIK oraz w grupie użytkowników soczewek kontaktowych – 3- letnie obserwacje.”

Celem badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych Ameryki była ocena zadowolenia pacjentów z osiągniętej ostrości wzroku po zabiegu chirurgii refrakcyjnej (LASIK) w porównaniu do użytkowników soczewek kontaktowych (SK) oraz pacjentów skorygowanych za pomocą okularów.
W prospektywnym, randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu wzięło udział 1800 osób w wieku od 18 do 60 lat, którzy poddani zostali procedurze LASIK, bądź kontynuowali użytkowanie soczewek kontaktowych. W trakcie wizyty kwalifikacyjnej do zabiegu, bądź wizyty w trakcie której wykonywana była aplikacja soczewek, pacjenci wypełniali specjalny przygotowaną ankietę. Podobną ankietę otrzymywali na swoje skrzynki e-mail w odstępach rocznych przez okres trzech lat.
Spośród 1800 badanych, 694 ( 39%) stanowiło grupę kontrolną, która kontynuowała użytkowanie soczewek kontaktowych, 819 (45%) pacjentów to wcześniejsi użytkownicy soczewek kontaktowych, którzy zostali poddani procedurze LASIK, 287 (16%) osób stanowili użytkownicy okularów, którzy poddani zostali również procedurze LASIK.

Wyniki

Liczba osób zadowolonych z obecnej korekcji zmalała z 63% na początku badania do 54% po trzech latach w grupie kontrolnej (SK), natomiast 88% byłych użytkowników soczewek, oraz 77% byłych użytkowników okularów po trzech latach od zabiegu LASIK była bardzo zadowolona ze swojej ostrości wzroku. Osoby w wieku około 40 lat były bardziej zadowolone z wykonanej procedury niż pacjenci starsi. LASIK istotnie statystycznie zmniejszył dolegliwości związane z prowadzeniem samochodu w nocy. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż w grupie byłych użytkowników soczewek kontaktowych nie zaobserwowano istotnych różnic w występowaniu zespołu suchego oka, ani po pierwszym, ani po drugim, ani po trzecim roku badania. Zmniejszyła się także ilość powikłań związanych z noszeniem SK. Istotne zwiększenie dolegliwości związanych z zespołem suchego oka odnotowano natomiast w grupie byłych użytkowników okularów.

Na podstawie: Price, Marianne O. et al. Three-Year Longitudinal Survey Comparing Visual Satisfaction with LASIK and Contact Lenses. Ophthalmology , Volume 123 , Issue 8 , 1659 – 1666

Pełna treśc artykułu pod adresem LINK