“Wpływ statyn na jaskrę pierwotną otwartego kąta.”

Jaskra pierwotna otwartego kąta (JPOK) jest chorobą o wieloczynnikowej i wciąż nie do końca poznanej etiologii. W jej patogenezie coraz częściej dopatrujemy się zaburzeń naczyniowych, wpływających na perfuzję tkanek gałki ocznej. Podnoszone są kwestie wpływu chorób ogólnoustrojowych takich jak m.in. niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna, cukrzyca i zaburzenia lipidogramu.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że statyny mogą chronić przed rozwojem lub pogorszeniem JPOK. Kilka dni temu w JAMA Ophthalmology pojawiło się nowe tego typu doniesienie. Opublikowane zostały wyniki badania, w którym poszukiwano korelacji pomiędzy przyjmowaniem leków obniżających poziom cholesterolu, a ryzykiem rozwoju JPOK.

Naukowcy z Michigan przeanalizowali historie chorób 25 420 pacjentów z lat 2001-2009, którzy początkowo nie mieli rozpoznanej jaskry, a przyjmowali statyny z wskazań ogólnych. Średni wiek w grupie badanych wynosił 66.1 (± 5.8) lat. 14 112 (55.5%) stanowiły kobiety. 19 232 pacjentów (84.1%) było rasy kaukaskiej.

Wykazano, że pacjenci, którzy przez 2 lata nieprzerwanie przyjmowali statyny mieli o 21% niższe ryzyko zachorowania na JPOK niż ci, którzy nie stosowali się do zaleceń (p=0,02). Efekt ten nie zależał od rodzaju przyjmowanej statyny – był porównywalny dla atorwastatyny, lowastatyny, rosurwastatyny, fluwastatyny, prawastatyny i simwastatyny. Nie zauważono również przewagi stosowania wyższej dawki (80mg) w porównaniu do dawki podstawowej (40 mg). Zmniejszenie ryzyka zachorowania na JPOK było obserwowane również u pacjentów z wyjściowo niskimi wartościami lipidogramu.

Pełna treść artykułu TUTAJ