laser 2RT akademia okulistyki

Rola lipidów w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest schorzeniem, którego diagnostyka i monitorowanie progresji jest niełatwe. Wymaga wykonywania specjalistycznych badań takich jak angiografia fluoresceinowa czy OCT i regularnych kontroli okulistycznych. Odkrycie biochemicznych markerów AMD we krwi mogłoby przyczynić się do usprawnienia i przyspieszenia procesu stawiania diagnozy oraz rzucić światło na nie do końca jeszcze poznaną patogenezę choroby.

W opublikowanym niedawno w Ophthalmology artykule przedstawiono porównanie wyników badań z krwi pacjentów chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem i pacjentów bez schorzeń tylnego odcinka. Autorzy donoszą o wykryciu znaczących różnic, które mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia etiologii i patomechanizmu AMD.

W badaniu wzięło udział 180 pacjentów. 90 chorych z AMD (po 30 osób z AMD w stadium początkowym, średnio-zaawansowanym i zaawansowanym) oraz 90 zdrowych stanowiących grupę kontrolną.

Próbki krwi pobrane od uczestników były poddawane chromatografii UPLC (ultrahigh-performance liquid chromatography) oraz spektrometrii mas o wysokiej rozdzielczości. Analizowano wyniki dla ponad 870 różnych substancji. Zaobserwowano statystycznie znamienne różnice wśród 87 z nich (pomiędzy grupą badanych a kontrolną). Ponad 80% stanowiły lipidy lub ich metabolity. 48 substancji wykazało korelację ze stadium zaawansowania AMD. Wśród nich najbardziej zauważalne były zmiany na drodze metabolizmu glicerofosfolipidów (P = 4.7 × 10-9).

Rola lipidów w powstawaniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem była dostrzegana już wcześniej, jako że stanowią one główny składnik depozytów pod nabłonkiem barwnikowym (druz). Jednakże jak dotąd nie ustalono związku pomiędzy AMD a poziomem konkretnych lipidów w surowicy krwi. Badania trwają.

LINK

Na podstawie: Laíns I, Kelly RS, Miller JB, Silva R, Vavvas DG, Kim IK, Murta JN, Lasky-Su J, Miller JW, Husain D. Human Plasma Metabolomics Study across All Stages of Age-Related Macular Degeneration Identifies Potential Lipid Biomarkers. Ophthalmology. 2017 Aug 31. pii: S0161-6420(17)31093-X. doi: 10.1016/j.ophtha.2017.08.008.