Usunięcie soczewki w JPZK – badania EAGLE.

“Usunięcie przeziernej soczewki jako leczenie pierwszego rzutu w jaskrze wąskiego kąta? – wyniki badania EAGLE.”

Na początku października tego roku w „Lancet” ukazały się wyniki wieloośrodkowego badania EAGLE. W projekcie brało udział 30 szpitali okulistycznych z 5 krajów Europy. Naukowcy porównywali wyniki zabiegów irydotomii laserowej z operacją usunięcia przeziernej soczewki u pacjentów z jaskrą wąskiego kąta jako  leczenia pierwszego rzutu.

W latach 2009-2011 do badania zakwalifikowano 419 pacjentów. Kryteria włączenia obejmowały: wiek powyżej 50 r. ż, obecność własnych, przeziernych soczewek oraz świeżo rozpoznaną jaskrę wąskiego kąta (JPZK) z ciśnieniem wewnątrzgałkowym powyżej 30 mmHg (263 osoby) lub ostry atak jaskry (155). Pacjenci z zaćmą, zaawansowaną jaskrą (MD gorsze niż -15dB lub c/d  ≥0,9), po przebytym wcześniej ataku jaskry, a także po operacjach lub zabiegach laserowych oczu byli wykluczeni z analizy.

Pacjentów kwalifikowano do leczenia na podstawie komputerowego algorytmu, który brał pod uwagę rozpoznanie, płeć, wiek, pochodzenie etniczne, występowanie jaskry w jednym lub obu oczach w taki sposób, aby obie grupy badanych miały porównywalną charakterystykę. U 208 pacjentów wykonano usunięcie soczewki a u 211 irydotomie laserowe. W obu grupach pacjenci z ostrym zamknięciem kąta stanowili po prawie 40%.

Wewnątrzgałkowe ciśnienie docelowe ustalano na podstawie stopnia uszkodzenia jaskrowego u pacjenta między 15 a 20 mmHg. W razie nieuzyskiwania zadawalających wartości włączano leki miejscowe, a gdy terapia okazywała się nieskuteczna pacjentów kwalifikowano do dalszych zabiegów przeciwjaskrowych. Obserwacje trwały przez 36 miesięcy od rozpoczęcia leczenia.

Podczas wizyt kontrolnych (0,5,12,24 i 36 miesięcy) wykonywano pełne badanie okulistyczne rozszerzone o badanie pola widzenia (Humphrey SITA 24-2 test). Pacjenci wypełniali też kwestionariusze oceniające jakość życia oraz funkcje widzenia. Ponadto oceniano ekonomiczny aspekt badanych schematów leczenia.

Po 3 latach obserwacji wykazano, że u pacjentów, którzy leczeni byli poprzez usunięcie przeziernej soczewki ciśnienie wewnątrzgałkowe wynosiło średnio o 1,18 mmHg mniej niż w grupie, w której stosowano irydotomię laserową. Pacjenci pseudosoczewkowi rzadziej również wymagali stosowania jakichkolwiek przeciwjaskrowych leków miejscowych (p<0,0001), czytali średnio o 3 litery więcej na tablicach ETDRS oraz mieli istotnie lepszą jakość życia. Koszty leczenia w przypadku irydotomii laserowej były sumarycznie po 36 miesiącach o ponad 14 tysięcy funtów wyższe niż w grupie po usunięciu soczewki.

Badanie nie wykazało natomiast istotnych różnic pomiędzy grupami pod względem pogorszenia w badaniu pola widzenia po 3 latach obserwacji.

Wyniki badania EAGLE pokazują zalety usunięcia soczewki u pacjenta z jaskrą zamkniętego kąta nawet w przypadku, gdy soczewka jest wciąż przezierna. Duże randomizowane badania w tym kierunku są kontynuowane.

Na podstawie: A. Azuara-Blanco, J. Burr, C. Ramsay, D. Cooper, P. J. Foster, D. S. Friedman, G.Scotland, M. Javanbakht, C. Cochrane, J. Norrie, Effectiveness of early lens extraction for the treatment of primary angle-closure glaucoma (EAGLE): a randomised controlled trial, Lancet 2016; 388:1389-1397, 1352-1354.

Artykuł źródłowy znajduje się pod adresem LINK