zapalenie rogówki

Cukrzyca zwiększa utratę komórek śródbłonka rogówki.

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych zaobserwowali, że u pacjentów chorych na cukrzycę występuje większa utrata śródbłonka podczas operacji zaćmy niż w populacji ogólnej. Przeprowadzone przez nich badanie opublikowane w sierpniu tego roku w Cornea miało charakter retrospektywny i nierandomizowany. Analizowane dane pochodziły od pacjentów operowanych przez jednego chirurga w latach 2013- 2016.

Grupę badaną stanowiło 55 chorych na cukrzycę (66 oczu), a kontrolną 65 pacjentów bez cukrzycy (67 oczu). Wskaźnikami analizowanymi była skumulowana energia rozproszona CDE (cumulative dissipated energy) użyta podczas operacji oraz procentowa utrata śródbłonka ECL (percentage of endothelial cell loss). ECL badano 1 miesiąc po operacji.

Średnia CDE w grupie cukrzyków wynosiła 7,8 ± 7,1 J, zaś w grupie kontrolnej 6,6 ± 3,8 J (różnice między grupami nie były istotne statystycznie). Średnia ECL natomiast wynosiła odpowiednio 15% ± 14% i 11% ± 11%, co oznacza, że była statystycznie większa w grupie badanej (P=0,03).

Wielkość utraty komórek śródbłonka nie zależała od poziomu hemoglobiny glikowanej we krwi, a więc od wyrównania cukrzycy. Zarówno u pacjentów z kontrolowaną cukrzycą (HbA1c < 7mg%) jak u tych, u których poziom hemoglobiny glikowanej wynosił ponad 7 mg%, ECL była statystycznie większa niż u pacjentów z grupy kontrolnej. Można zatem wnioskować, że sam fakt chorowania na cukrzycę zwiększa stopień utraty śródbłonka podczas operacji fakoemulsyfikacji zaćmy.

Pacjenci chorzy na cukrzycę mają większe ryzyko rozwinięcia zmętnienia soczewek i to w młodszym wieku niż populacja ogólna. Opisane badanie pokazuje, że mogą również być bardziej narażeni na występowanie powikłań operacji zaćmy.

W celu potwierdzenia tych wniosków należy przeprowadzić badania prospektywne i randomizowane. Jednakże obserwacje He Xu i współpracowników mogą być cenne w przewidywaniu ewentualnych powikłań rogówkowych u pacjentów z cukrzyca operowanych metoda fakoemulsyfikacji.

Źródło: LINK

Na podstawie: He, Xu; Diakonis, Vasilios F.; Alavi, Yasamin; Yesilirmak, Nilufer; Waren, Daniel; Donaldson, Kendall;  Endothelial Cell Loss in Diabetic and Nondiabetic Eyes After Cataract Surgery, Cornea: August 2017 – Volume 36 – Issue 8 – p 948–951

doi: 10.1097/ICO.0000000000001245