Badanie Osaka

Związek pomiędzy jakością snu a zaburzeniami powierzchni oka: badanie Osaka.

Badanie Osaka.Naukowcy z Japonii postanowili zbadać wpływ zaburzeń snu na występowanie objawów zespołu suchego oka. Wcześniejsze badania wykazały, że wydzielanie składników filmu łzowego podlega rytmowi dobowemu oraz może być związane z układem renina-angiotensyna. Dlatego zaburzenia w postaci niskiej jakości snu mogą wpływać niekorzystnie na film łzowy oraz powodować wystąpienie lub zaostrzenie objawów suchego oka.

672 pracowników biurowych w wieku 26-64 lata została przebadana w kierunku występowania zaburzeń powierzchni oka. Na podstawie testu Schirmera, czasu przerwania filmu łzowego (BUT), barwień fluoresceiną i zielenią lizaminy oraz kwestionariusza objawów suchego oka wyróżniono trzy podgrupy: pracowników z rozpoznaniem zespołu suchego oka, z prawdopodobnym zespołem suchego oka i bez zaburzeń filmu łzowego. Jakość snu była oceniana w kwestionariuszu jakości snu Pittsburgh (PSQI).Badanie wykazało, że pracownicy z zespołem suchego oka znamiennie częściej niż badani bez zaburzeń powierzchni oka uzyskiwali wysoki wynik PSQI, co wskazywało u nich na niską jakość snu (P=0.002).
Ciekawym i ważnym aspektem całościowej diagnostyki oraz leczenia pacjentów z zaburzeniami powierzchni oka jest zwrócenie uwagi na ich tryb życia, w tym nawyki dotyczące snu.
Pełny artykuł dostępny jest pod linkiem